તલાટી ફાઇનલ રીઝલ્ટ: પંચાયત બોર્ડ દ્વારા તલાટી અને જુનીયર ક્લાર્ક નુ ફાઇનલ સીલેકશન લીસ્ટ જાહેર, એક ક્લીક મા જુઓ રીઝલ્ટ

તલાટી ફાઇનલ રીઝલ્ટ

તલાટી ફાઇનલ રીઝલ્ટ: જુનીયર ક્લાર્ક ફાઇનલ રીઝલ્ટ: તલાટી ફાઇનલ સીલેકશન લીસ્ટ:જુનીયર ક્લાર્ક ફાઇનલ સીલેકશન લીસ્ટ: GPSSB ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી …

Read more

ચંદ્રયાન-3: ચંદ્રયાન અંગે અગત્યના પ્રશ્ન જવાબ, તમામ પરીક્ષાઓ મા ખાસ ઉપયોગી

ચંદ્રયાન-3

ચંદ્રયાન-3: અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે ભારત ની યશકલગીમા વધુ એક પીંચુ ઉમેરાયુ છે. તા. 14 જુલાઇ ના રોજ ISRO એ ચંદ્રયાન-3 …

Read more

Junior Clerk Result: જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષાનુ રિઝલ્ટ ડીકલેર, જુઓ તમારૂ રિઝલ્ટ ઓનલાઇન

Junior Clerk Result

Junior Clerk Result: જુનીયર ક્લાર્ક સીલેકશન લીસ્ટ: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ GPSSB દ્વારા જુનીયર ક્લાર્ક ની ભરતી માટેની પરીક્ષા …

Read more

Talati Result: તલાટી પરીક્ષા નુ રિઝલ્ટ જાહેર, તલાટી કટ ઓફ માર્ક; જુઓ તમારૂ રિઝલ્ટ ઓનલાઇન

Talati Result

Talati Result: તલાટી સીલેકશન લીસ્ટ: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ GPSSB દ્વારા તલાટી ની ભરતી માટેની પરીક્ષા તારીખ લેવામા આવી …

Read more

તલાટી આન્સર કી: તલાટી પરીક્ષા પ્રશ્ન પેપર અને સોલ્યુશન 2023

તલાટી આન્સર કી

તલાટી આન્સર કી: તલાટી પેપર સોલ્યુશન:તલાટી OMR SHEET: તલાટી ભરતી માટેની પરીક્ષા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા તા. 7-5-2023 …

Read more

Talati Exam date 2023: તલાટીની પરીક્ષા આપવા માટે આપવુ પડશે સંમતિપત્ર, જે ઉમેદવારો સંમતિ આપશે તે જ પરીક્ષા આપી શકસે

Talati Exam date 2023

Talati Exam date 2023: તલાટી પરીક્ષા સંમતિપત્ર: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ GPSSB દ્વારા તલાટી પરીક્ષા તારીખ Talati Exam date …

Read more

જુનીયર ક્લાર્ક પેપર સોલ્યુશન: જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા 2023, પ્રશ્ન પેપર, પેપર સોલ્યુશન

જુનીયર ક્લાર્ક પેપર સોલ્યુશન

જુનીયર ક્લાર્ક પેપર સોલ્યુશન: જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા 2023: જુનીયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023 ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ GPSSB દ્વારા …

Read more

error: Content is protected !!