પ્રાથમિક જ્ઞાનસહાયક ભરતી: પ્રાથમિક શાળાઓમા આવી જ્ઞાનસહાયક શિક્ષકોની મોટી ભરતી, પગાર ધોરણ રૂ.21000;gyansahayak.ssgujarat.org

પ્રાથમિક જ્ઞાનસહાયક ભરતી

પ્રાથમિક જ્ઞાનસહાયક ભરતી: જ્ઞાન સહાયક ભરતી: gyansahayak.ssgujarat.org: રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમા હાલ પ્રાથમિક શિક્ષકોની મોટાપાયે ઘટ છે. આ ઘટ ને પુરી …

Read more

error: Content is protected !!