VMC Aprentice Job 2023: વડોદરા મહાનગરપાલીકા મા એપ્રેન્ટીસ ને જગ્યાઓ પર ભરતી, જુઓ પુરી માહિતી

VMC Aprentice Job 2023: વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી: ગુજરાતની 8 મહાનગરપાલી પૈકી ની 1 અને મોટી ગણાતી મહાનગરપાલીકામા ઘણી જગ્યાઓ પર અવાર નવાર ભરતીઓ બહાર પડતી હોય છે. હાલમા વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023ના સત્રમાં વિવિધ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસની જગ્યાઓ ભરવા માટે નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત નમુના ના અરજી ફોર્મમાં અરજીઓ મંગાવવામાં માટે જાહેરાત બહાર પડેલી છે.

VMC Aprentice Job 2023

જોબ સંસ્થાનુ નામવડોદરા મહાનગરપાલીકા
ભરતીનુ નામVMC Apprentice Recruitment 2023
કુલ જગ્યાનોટીફીકેશન મુજબ
સંસ્થાવડોદરા મહાનગરપાલિકા
સ્થળવડોદરા, ગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ13 માર્ચ, 2023

આ પણ વાંચો: ONGC અમદાવાદ ભરતી

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

જે મિત્રો VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે જરુરી લાયકાત ધરાવે છે અને વડોદરા મહાનગરપાલીકા મા એપ્રેન્ટીસ ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા છે તેમના માટે આ ખુબ જ સારી તક છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, સ્ટાઇપન્ડ, અરજી કરવાની પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે માહિતી નીચે મુજબ છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 શૈક્ષણિક લાયકાત

ક્રમટ્રેડનું નામજરુરી લાયકાત
1ઓફીસ ઓપરેશન્સ એક્ઝીક્યુટી (બેંક ઓફીસ)સ્નાતક (સામાન્ય/વાણિજ્ય પ્રવાહ)
(વર્ષ 2016 કે તે પછી સ્નાતક પાસ કરેલ ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે)
2કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામીંગ આસી. (કોપા)આઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ (કોપ) પાસ
3હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
4સર્વેયરઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
5વાયરમેનઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
6ફીટરઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
7ઈલેક્ટ્રીશ્યનઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
8રેફ્રીજરેટર એન્ડ એરકંડીશન મીકેનીકઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
9ડ્રાફ્ટસમેન સિવિલઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
10મીકેનીક અર્થ મુવિંગ મશીનરીઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
11મીકેનીક મોટર વ્હીકલઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
12મીકેનીક ડીઝલઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ
13બુક બાઇન્ડર10 પાસ
14હોર્ટીકલ્ચર આસી.10 પાસ

આ પણ વાંચો: રાજકોટ નાગ્રીક સહકારી બેંકમા ભરતી

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 જરુરી સૂચનાઓ

  • સરકારશ્રી દ્વારા નિયત થયેલ રકમ માસિક સ્ટાઇપેન્ડ પેટે ચુકવવામાં આવશે. સ્થાનીક ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
  • એપ્રેન્ટીસશીપનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છુટા થયેલ ગણાશે.
  • અગાઉ જે તે ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસશીપ કરેલ ઉમેદવારોએ અરજી કરવી નહીં. જો ઉમેદવાર એપ્રેન્ટીસશીપ માટે અન્ય કોઇ એકમ/સંસ્થા સાથે કરાર નામાથી જોડાયેલ હશે તો તે ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ થવાપાત્ર થશે.
  • વડોદરા મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પર જાહેરાત સાથે સામેલ અરજીપત્રકમાં જ અરજી કરવાની રહેશે.અરજીના કવર પર મોબાઇલ નંબર અને ટ્રેડનું નામ ફરજીયાત લખવું. અરજી સ્પીડપોસ્ટ થી અથવા રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી.થી કરવાની રહેશે. અરજી રૂબરૂ સ્વીકારવામાં આવશે નહી.અધુરી વિગતવાળી,જરૂરી પ્રમાણપત્રો સિવાયની તથા મુદ્દત બહારની અરજી કોઇપણ સંજોગોમાં ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહી.
  • પર
  • અરજી કરનાર ઉમેદવારે www.apprenticeshipindia.org ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરી પ્રોફાઇલ ભરી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એસ્ટાબ્લીસમેન્ટમાં એપ્લાઇ કરવાનું રહેશે.
  • ત્યારબાદ અરજી મોકલવાનું સ્થળ સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, એપ્રેન્ટીસ શાખા, રૂમ નં.૧૨૭/૧, ખંડેરાવ માર્કેટ બિલ્ડીંગ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧ ના સરનામે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની ખરી નકલો સહ તા.૧૩-૦૩-૨૦૨૩ સુધીમાં મોકલવાની રહેશે. એપ્રેન્ટીસ ઉમેદવારોની મેરીટ યાદી આઇ.ટી.આઇ./સ્નાતક કક્ષાએ મેળવેલ ગુણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે.
  • આ પસંદગી કામચાલાઉ હોઇ વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભવિષ્યમાં નોકરી અંગેનો તમારો કોઇ કાયદેસરનો હક્ક પ્રસ્થાપિત થશે નહી.

અગત્યની લીંક

VMC Apprentice Bharti 2023 નોટિફિકેશનઅહીં ક્લિક કરો
અરજી ફોર્મઅહીં ક્લિક કરો

નોંધ: અરજી કરતા પહેલા જાહેરાતમાં આપેલ તમામ સૂચનાઓ વાંચો અને પછી જ અરજી કરો.

VMC Aprentice Job 2023
VMC Aprentice Job 2023

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઇ છે ?

13 માર્ચ 2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ કઇ છે ?

error: Content is protected !!