શિક્ષક બદલી નિયમો:નિયમો: શિક્ષકોના નવા બદલી નિયમો જાહેર, હવે આ રીતે કરાવી શકસે શિક્ષકો બદલી

શિક્ષક બદલી નિયમો: બદલી નિયમો ઠરાવ 11-5-2023: નવા બદલી નિયમો: ગુજરાત રાજયમા પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલી માટે તા. 1-4-2022 નો શિક્ષક બદલી નિયમો ઠરાવ અને તા.14-10-2022 નો સુધારા ઠરાવ થી થયેલા નિયમો અમલમા હતા. ત્યારે આ બન્ને બદલી નિયમો રદ કરીને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નવા બદલી નિયમો નો ઠરાવ તા. 11-5-2023 ના રોજ જાહેર કરવામા આવ્યો છે. ચાલો જાણીએ આ નવા બદલી નિયમો ઠરાવ મા કઇ નવી જોગવાઇઓ કરવામા આવી છે.

શિક્ષક બદલી નિયમો 11-5-2023

શિક્ષક બદલી નિયમો 11-5-2023 શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામા આવ્યા છે. હવે પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ આ નિયમો મુજ્બ થશે. આ નિયમોની વાત કરીએ તો તેમાતેમા અલગ અલગ 21 પ્રકરણો આપવામા આવ્યા છે. પ્રાથમિક શિક્ષકોના બદલી નિયમો ઠરાવ 1-4-2022 અને 14-10-2022 ને હવે રદ કરવામા આવ્યા છે.

આ પણ વાંચો: રોડ પર આવેલા માઇલ્સ્ટોન અલગ અલગ કલર શું સૂચવે છે ?

નવા બદલી નિયમો

આ નવા બદલી નિયમોની વાત કરીએ તો તેમા કુલ 21 જેટલા પ્રકરણો આપવામા આવ્યા છે જે નીચે મુજબ છે.

 • બદલીઓના પ્રકાર
 • શિક્ષકોની જગ્યાઓના પ્રકાર તથા વિભાગ
 • શિક્ષક-વિદ્યાર્થી પ્રમાણ અને વિદ્યાસહાયક શિક્ષક મહેકમ
 • વ્યાખ્યા
 • બદલીમાં અગ્રતા
 • બદલી સમયે છૂટા કરવાની કાર્યપદ્ધતિ
 • સામાન્ય સુચનાઓ
 • વધ-ઘટ બદલી અને વધુ પરત/સરભર બદલી
 • (અ) વધ-ઘટ બદલી
 • (બ) સંખ્યાધિક શિક્ષકો તથા જિલ્લા બહાર વધમાં ગયેલા શિક્ષકોને સમાવવાનો માત્ર વધ પરત કેમ્પ
 • શાળા એકીકૃત(મર્જ) બંધ થતા કરવાની થતી બદલીઓ
 • જિલ્લા આંતરિક માગણી બદલી
 • જિલ્લાફેર એકતરફી ઓફલાઇન બદલી
 • જિલ્લાફેર એકતરફી ઓનલાઇન બદલી
 • જિલ્લા આંતરિક જિલ્લાફેર અરસપરસ બદલીઓ
 • અસાધ્ય રોગ અને ગંભીર બીમારીઓના કિસ્સાઓની જિલ્લામાં આંતરિક
 • જિલ્લા ફેર બદલીઓ
 • વહીવટી કારણોસરની બદલીઓ
 • જિલ્લા વિભાજન અન્વયે કરવાની થતી બદલીઓ
 • રાષ્ટ્રીય રાજય સુરક્ષા સેવા હેઠળના અધિકારી/કર્મચારીઓના શિક્ષક પતિ
 • પત્નીની જિલ્લામાં આંતરિક / જિલ્લા ફેરબદલીઓ
 • રાજયના વડા મથકના બિનબદલી પાત્ર અધિકારી /કર્મચારીઓના પતિ પત્નીની જિલ્લા ફેરબદલીઓ
 • પ્રાથમિક શિક્ષકોની કરવાની થતી પ્રતિનિયુક્તિ
 • રાજયકક્ષાની ફરિયાદ નિવારણ સમિતિ

પ્રાથમિક શિક્ષકોના બદલીના પ્રકાર

બદલી નિયમો ઠરાવ 11-5-2023 અંતર્ગત પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલી માટે નીચે મુજબ પ્રકાર પાડવામા આવ્યા છે.

 • વધ-ઘટ બદલી અને વધ પરત/સરભર બદલી.
 • શાળા એકીકૃત(મર્જ)/બંધ થતા કરવાની થતી બદલીઓ. જિલ્લા આંતરિક માગણી બદલી.
 • જિલ્લાફેર એકતરફી ઓનલાઇન ઓફલાઇન બદલી,
 • જિલ્લામાં આંતરિક / જિલ્લા ફેર અરસપરસ માંગણીથી બદલીઓ.
 • અસાધ્ય રોગ અને ગંભીર બીમારીઓના કિસ્સાઓની જિલ્લામાં આંતરિક જિલ્લા ફેર બદલીઓ. વહીવટી કારણોસરની બદલીઓ.
 • જિલ્લા વિભાજન અન્વયે કરવાની થતી બદલીઓ.
 • રાજય/રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સેવા હેઠળના અધિકારી/કર્મચારીઓના શિક્ષક પતિ/પત્નીની જિલ્લામાં
 • આંતરિક જિલ્લા ફેરબદલીઓ.
 • રાજયના વડા મથકના બિનબદલી પાત્ર અધિકારી/કર્મચારીઓના શિક્ષક પતિ પત્નીની જિલ્લા ફેરબદલીઓ.
 • પ્રાથમિક શિક્ષકોની કરવાની થતી પ્રતિનિયુક્તિ

અગત્યની લીંક

બદલી નિયમો ઠરાવ 11-5-2023 PDFઅહિં ક્લીક કરો
હોમ પેજઅહિં ક્લીક કરો
Whatsapp Group જોઇનઅહિં ક્લીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં ક્લીક કરો
શિક્ષક બદલી નિયમો
શિક્ષક બદલી નિયમો

નવા બદલી નિયમો ઠરાવ કોના દ્વારા જાહેર કરવામા આવ્યા છે ?

શિક્ષણ વિભાગ ગાંધીનગર

Leave a Comment

error: Content is protected !!