તલાટી આન્સર કી: તલાટી પરીક્ષા પ્રશ્ન પેપર અને સોલ્યુશન 2023

તલાટી આન્સર કી: તલાટી પેપર સોલ્યુશન:તલાટી OMR SHEET: તલાટી ભરતી માટેની પરીક્ષા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા તા. 7-5-2023 ના રોજ યોજવામા આવી હતી. તલાટી મંત્રી ભરતી માટેની આ પરીક્ષા માટે રાજયમા 8.65 લાખ જેટલા પરીક્ષાર્થીઓ હતા. તલાટી ભરતી માટે 3437 જેટલી જગ્યાઓ માટે આ ભરતી હાલ ચાલી રહિ છે. તલાટી પેપર સોલ્યુશન અને તલાટી આન્સર કી કઇ રીતે ડાઉનલોડ કરવી તેની માહિતી મેળવીએ.

તલાટી આન્સર કી

પરીક્ષા સંસ્થાગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ GPSSB
પરીક્ષાતલાટી પરીક્ષા 2023
આર્ટીકલ પ્રકારઆન્સર કી અને પેપર સોલ્યુશન
પરીક્ષા Date7 મે 2023
ઓફીસીયલ વેબસાઇટhttps://gpssb.gujarat.gov.in
તલાટી આન્સર કીઉપલબ્ધ

આ પણ વાંચો: હાઇકોર્ટ ગુજરાતમા પટાવાળાની 1499 જગ્યા પર ભરતી

  • તલાટી ભરતી જાહેરાત : ૧૦/૨૦૨૧-૨૨
  • ભરતી નામ: ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી)
  • તલાટી પરીક્ષા તારીખ: તા.7-5-2023 (રવિવાર)
  • પરીક્ષા સમય: ૧૨-૩૦ થી ૧૩-૩૦ ક્લાક

તલાટી પરીક્ષા કન્ફર્મેશન

તલાટી ની ભરતી માટે જે ઉમેદવારો એ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરેલ હતુ તેવા ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો પરીક્ષા આપવા માંગતા હતા તેમની પાસેથી પરીક્ષા આપવા માટેનુ એક કન્ફર્મેશન ઓજસ વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન લેવામા આવેલ હતુ. આ કન્ફર્મેશન ઓજસ વેબસાઇટ પર તા. 20 એપ્રીલ સુધી મા ઉમેદવારોએ આપવાનુ હતુ. તલાટી પરીક્ષા આપવા માટે આવા 8,65,000 જેટલા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા આપવા માટેનુ કન્ફર્મેશન આપેલ હતુ. આ કન્ફર્મેશન આપેલા ઉમેદવારો જ તલાટી પરીક્ષા માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકતા હતા અને આવા ઉમેદવારો જ તલાટી પરીક્ષા આપી શકતા હતા.

આ પણ વાંચો: ગુજરાત હાઇકોર્ટ મા આસીસ્ટન્ટ ની 1778 જગ્યા પર ભરતી

તલાટી આન્સર કી

તલાટી પરીક્ષા પુરી થયા બાદ થોડા દિવસોમા પંચાયત પસંદગી મંડળ દ્વારા ઓફીસીયલ આન્સર કી બહાર પાડવામા આવેલ છે. જે મંડળની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ gpssb.gujarat.gov.in પર મૂકવામા આવે છે. જે ડાઉનલોડ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

  • આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા માટે સૌ પ્રથમ ઓફીસીયલ વેબસાઇટ gpssb.gujarat.gov.in ઓપન કરો.
  • તેમા નવા નોટીફીકેશન મા તલાટી પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરો.
  • તલાટી પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પર મૂકાઇ ગયેલ છે.

અગત્યની લીંક

તલાટી પ્રોવિઝનલ આન્સર કીઅહિં ક્લીક કરો
તલાટી પરીક્ષા OMR SHEETઅહિં ક્લીક કરો
તલાટી પ્રશ્ન પેપર PDFઅહિં ક્લીક કરો
Whatsapp Group માં જોડાવાઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
તલાટી આન્સર કી
તલાટી આન્સર કી

તલાટી ભરતી પરીક્ષા કોના દ્વારા લેવામા આવે છે?

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ

તલાટી આન્સર કી માટે ઓફીસીયલ વેબસાઇટ કઇ છે ?

gpssb.gujarat.gov.in

Leave a Comment

error: Content is protected !!