નમો લક્ષ્મી યોજના: ગુજરાત સરકારની નવી યોજના શરૂ, શાળામા ભણતી કન્યાઓને રૂ.50000 ની સહાય

નમો લક્ષ્મી યોજના: નમો સરસ્વતી યોજના: Namo Laxmi Yojana Form: ગુજરાત સરકાર દ્વારા કન્યાકેળવણી ને પ્રોત્સાહન મળે અને કન્યા ઓનો …

Read more

error: Content is protected !!