નમો લક્ષ્મી યોજના: ગુજરાત સરકારની નવી યોજના શરૂ, શાળામા ભણતી કન્યાઓને રૂ.50000 ની સહાય

નમો લક્ષ્મી યોજના: નમો સરસ્વતી યોજના: Namo Laxmi Yojana Form: ગુજરાત સરકાર દ્વારા કન્યાકેળવણી ને પ્રોત્સાહન મળે અને કન્યા ઓનો …

Read more

નમો લક્ષ્મી યોજના: નવી સરકારી યોજના, ધો. 9 થી 12 મા વિદ્યાર્થીની ને મળશે રૂ.50 હજારની સહાય

નમો લક્ષ્મી યોજના

નમો લક્ષ્મી યોજના: નમો શ્રી યોજના: નમો સરસ્વતી યોજના: શુક્રવારે જાહેર થયેલા ગુજરાત સરકારના વર્ષ 2024-25 માટેના બજેટમા શિક્ષણ માટે …

Read more

error: Content is protected !!