ગૌણ સેવા મા નવી ભરતી: GSSSB દ્વારા 266 જગ્યાઓ પર નવી ભરતી, પગારધોરણ 49600

ગૌણ સેવા મા નવી ભરતી: GSSSB RECRUITMENT: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ એટલે કે GSSSB દ્વારા અવાર નવાર મોટી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામા આવે છે. હાલ મા જ આવી એક મોટી ભરતી બહાર પાડવામા આવી છે. જેમા પેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડીટર વર્ગ-3 અને હિસાબનીશ/ઓડીટર વર્ગ 3 ની કુલ 266 જગ્યાઓ ભરવા માટે નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામા આવી છે. આ ભરતીની લાયકાત, પગારધોરણ, ફોર્મ ભરવાની તારેખો વગેરે વિગતો નીચે મુજબ છે.

ગૌણ સેવા મા નવી ભરતી

જોબ સંસ્થાગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
કુલ જગ્યા266
પોસ્ટપેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડીટર
હિસાબનીશ/ઓડીટર
ભરતી પ્રકારકાયમી ભરતી
લાયકાતપોસ્ટ મુજબ
ફોર્મ ભરવાની તારીખ15.2.2024 થી 1.3.2024
પગારધોરણનિયમાનુસાર
અરજી મોડઓનલાઇન
ઓફીસીયલ વેબસાઇટhttps://gsssb.gujarat.gov.in

આ પણ વાંચો: NMMS શિષ્યવૃતિ યોજના: આ યોજના મા મળે છે રૂ 48000 ની શિષ્યવૃતિ, ધોરણ 8 મા ભણતા વિદ્યાર્થી કરી શકે છે અરજી

GSSSB RECRUITMENT

ગૌણ સેવા ની આ ભરતી માટે જરૂરી વિગતો નીચે મુજબ છે.

ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ

આ ભરતી માટે પોસ્ટવાઇઝ ભરવા પાત્ર જગ્યાઓ નીચે મુજબ છે. કેટેગરીવાઇઝ ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ માટે ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન જોવા વિનંતી.

ક્રમપોસ્ટનુ નામકુલ જગ્યાઓ
1પેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડીટર વર્ગ-3116
2હિસાબનીશ, ઓડીટર વર્ગ-3150
કુલ જગ્યાઓ266

પગારધોરણ

ગૌણ સેવા ની આ ભરતી માટે નીચે મુજબ પગારધોરણ મળવાપાત્ર છે.

ક્રમપોસ્ટનુ નામફીકસ પગારનિયમિત નિમણૂંક મા પગારધોરણ
1પેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડીટર વર્ગ-3રૂ.2600025500-81100 લેવલ-4
2હિસાબનીશ, ઓડીટર વર્ગ-3રૂ.4960039900-126600 લેવલ-7

વય મર્યાદા

આ બન્ને પોસ્ટ માટે લઘુતમ અને મહતમ વયમર્યાદા નિયત કરવામા આવી છે. જે મુજબ ઓછામા ઓછી વય મર્યાદા 20 વર્ષ જયારે મહતમ વય મર્યાદા 35 વર્ષ નિયત કરવામા આવી છે. જેમા અનામત કેટેગરી મુજબ ઉપલી વયમર્યાદા મા છુટછાટ મળવાપાત્ર છે. જેના માટે ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન નો અભ્યાસ કરશો.

પરીક્ષા ફી

ગૌણ સેવાની આ ભરતી માટે પ્રીલીમ પરીક્ષા અને મુખ્ય પરીક્ષા માટે નીચે મુજબ પરીક્ષા ફી ચૂકવવાની રહેશે. પરીક્ષા મા ઉપસ્થિત રહેનાર ઉમેદવારોને આ ભરેલી પરીક્ષા ફી પરત મળવાપાત્ર છે.

બિનાનામત વર્ગતમામ વર્ગની મહિલા,
SC, ST, SEBC, EWS, PH, Ex Army
પ્રાથમિક પરીક્ષારૂ.500રૂ.400
મુખ્ય પરીક્ષારૂ.600રૂ.500

આ પણ વાંચો: Home Loan Or Rent: મકાન લોન લઇ ખરીદવુ ફાયદામા રહેશે કે ભાડા પર રહેવુ; સમજો ગણિત

GSSSB RECRUITMENT Online Apply

ગૌન સેવા ની આ ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે નીચેના સ્ટેપ ફોલો કરો.

  • સૌ પ્રથમ “https://ojas.gujarat.gov.in” વેબસાઈટ પર જવું અને ત્યાર બાદ “Online Application” માં Apply પર Click કરવું અને GSSSB સિલેકટ કરવું.
  • ઉમેદવાર જે સંવર્ગની જાહેરાત માટે ઉમેદવારી કરવા માંગતા હોય તે જાહેરાતના સંવર્ગના નામ (જાહેરાત ક્રમાંક) પર Click કરી Apply પર ક્લિક કરવું. ત્યાર બાદ સ્ક્રીન પર More Details અને Apply now ના ઓપ્શન ખુલશે. જેમાં More Details પર Click કરવાથી જાહેરાતની વિગતવાર માહિતી જોવા મળશે. જે ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.
  • “Apply now” પર Click કરવાથી નવી વિન્ડો ખુલશે. જેમાં “Skip” પર ક્લિક કરવાથી Application Format ખુલશે. જેમાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. જ્યાં લાલ ફૂદડી (*) ની નિશાની હોય ત્યાં માંગ્યા મુજબની વિગતો ફરજિયાત ભરવાની રહેશે. Personal Details ભરાયા બાદ “Educational Details” ભરવી.
  • ઉપરની શરતો સ્વીકારવા માટે Assurance (બાહેંધરી)ની નીચે “Yes” સિલેક્ટ કરી “save” પર Click કરવું. હવે અરજી પૂર્ણ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે.
  • હવે “save” પર Click કરવાથી ઉમેદવારનો “Application Number” generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
  • હવે Upload Photograph પર Click કરો. અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર Click કરવું. અહીં Photo અને સહિ અપલોડ કરવાના રહેશે.
  • હવે તમારી અરજી કન્ફર્મ કરો અને ફાઇનલ સબમીટ આપો.
  • આ ફોર્મ ની પ્રીન્ટ કાડેહે લો અને પરીક્ષા ફી નુ ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરો.

આ ભરતીની અન્ય વિગતો માટે ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન ડાઉનલોડ કરી તેનો અભ્યાસ કરશો.

અગત્યની લીંક

ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશનઅહી ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેઅહી ક્લિક કરો
હોમ પેજઅહિં ક્લીક કરો
અમારી WHATSAPP ચેનલ જોઇન કરોઅહિં ક્લીક કરો
વધુ અપડેટ માટે whatsapp ગ્રુપ જોઇન કરોઅહિં ક્લીક કરો
Follow us on Google NewsClick here
ગૌણ સેવા મા નવી ભરતી
ગૌણ સેવા મા નવી ભરતી

ગૌણ સેવા મા કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી આવી છે ?

266 જગ્યાઓ

ગૌણ સેવાની ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે ઓફીસીયલ વેબસાઇટ કઇ છે ?

https://ojas.gujarat.gov.in

ગૌણ સેવાની આ ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની તારીખ શું છે ?

15.2.2024 થી 1.3.2024

Leave a Comment

error: Content is protected !!