આશ્રમશાળા શિક્ષક ભરતી: આશ્રમશાળાઓમા TET-TAT પાસ માટે શિક્ષકોની મોટી ભરતી, આ રીતે કરો અરજી

આશ્રમશાળા શિક્ષક ભરતી: આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી: આશ્રમશાળા વિદ્યા સહાયક ભરતી: ગુજરાત મા પ્રાથમિક શાળાઓ અને માધ્યમિક શાળાઓમા શિક્ષકોની ભરતીઓ આવતી હોય છે. આ ભરતીઓમા TET-TAT પરીક્ષા પાસ કરેલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. વિવિધ આશ્રમશાળાઓમા હાલ વિદ્યા સહાયક અને શિક્ષણ સહાયકોની ભરતી આવેલી છે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

આશ્રમશાળા શિક્ષક ભરતી

વિવિધ આશ્રમ શાળાઓમા શિક્ષણ સહાયક અને વિદ્યા સહાયક્ની આવેલી ભરતીઓ નીચે મુજબ છે. તમામ ભરતી જાહેરાતો માટે ન્યુઝ પેપર મા આવેલી જાહેરાત મૂકેલી છે. જે વાંચી લાગુ પડતા સરનામે ટપાલથી સમયમર્યાદામા અરજી મોકલવાની હોય છે.

મહીસાગર આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી

આદ્યકબીર મુમુક્ષ સેવક મંડળ સંતરામપુર મા નીચે મુજબ આશ્રમશાળાઓમા શિક્ષણ સહાયકની ભરતી આવેલી છે.

ક્રમઆશ્રમ શાળા નામજગ્યાનુ નામવિષયકેટેગરીલાયકાતખાલી જગ્યા
સદગુરુ કબીર માધ્યમિક આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકસામાજિક વિજ્ઞાનSTબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
હરિધામ કબીર માધ્યમિક આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકસામાજિક વિજ્ઞાનSTબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1

જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયા તારીખ: 22-8-2023 દિવ્ય ભાસ્કર

જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયાથી દિન-15 મા અરજી કરવાની રહેશે.

મહીસાગર આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી
મહીસાગર આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી

દાહોદ આશ્રમશાળા ભરતી

ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ સંચાલિત અને સરકારશ્રીના આદિજાતિ વિકાસ વિભાગની માન્યતા પ્રાપ્ત નીચે મુજબની દાહોદ અને મહીસાગર જિલ્લામાં આવેલ આશ્રમશાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકો અને વિદ્યાસહાયકોની ભારતી કરવા માટે મદદનીશ કમિશ્નર (આદિજાતિ વિકાસ) દાહોદ અને મહીસાગર દ્વારા આપેલ “ના વાંધા પ્રમાણપત્રો” અન્વયે શિક્ષણ સહાયકો અને વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવાની છે, તો લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને આ જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી દિન – ૧૫ માં નીચે જણાવેલ સરનામે રજી.પો.એ.ડી.થી સ્વહસ્તાક્ષરમાં અરજી કરવા જણાવવામાં આવે છે.

આદ્યકબીર મુમુક્ષ સેવક મંડળ સંતરામપુર મા નીચે મુજબ આશ્રમશાળાઓમા શિક્ષણ સહાયકની ભરતી આવેલી છે.

ક્રમઆશ્રમ શાળા નામજગ્યાનુ નામવિષયકેટેગરીલાયકાતખાલી જગ્યા
શ્રી રૂપાજી આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકગણિત વિજ્ઞાનબિન અનામતબી.એસ.સી. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી રૂપાજી આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકઅંગ્રેજીબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી પાંચવાડા આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકસામાજિક વિજ્ઞાનઅ.જ.જા.બી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી આમ્રકુંજ આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકગણિત વિજ્ઞાનબિન અનામતબી.એસ.સી. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી આમ્રકુંજ આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકઅંગ્રેજીબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી વરૂણા આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકસામાજિક વિજ્ઞાનઅ.જ.જા.બી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી ઇંટાડી આશ્રમશાળા, ઇંટાડીશિક્ષણ સહાયકગણિત વિજ્ઞાનબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી ઇંટાડી આશ્રમશાળા, ઇંટાડીશિક્ષણ સહાયકઅંગ્રેજીબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી જેકોટ આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકગણિત વિજ્ઞાનબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી જેકોટ આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકઅંગ્રેજીબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી એકલવ્ય આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકગણિત વિજ્ઞાનબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી એકલવ્ય આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકઅંગ્રેજીબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી વાલ્મીકિ આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકસામાજિક વિજ્ઞાનઅ.જ.જા.બી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
9શ્રી ગૃહક આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકગણિત વિજ્ઞાનબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
શ્રી ગૃહક આશ્રમશાળાશિક્ષણ સહાયકઅંગ્રેજીબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
10શ્રી મુનપુર આશ્રમશાળાવિદ્યા સહાયકઅંગ્રેજીબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
અથવા બે વર્ષીય પીટીસી અને
TET-2 પાસ
1
શ્રી મુનપુર આશ્રમશાળાવિદ્યા સહાયકસામાજિક વિજ્ઞાનબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
અથવા બે વર્ષીય પીટીસી અને
TET-2 પાસ
1
11શ્રી બાબરોલ આશ્રમશાળાવિદ્યા સહાયકઅંગ્રેજીબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
અથવા બે વર્ષીય પીટીસી અને
TET-2 પાસ
1
શ્રી બાબરોલ આશ્રમશાળાવિદ્યા સહાયકગણિત વિજ્ઞાનબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
અથવા બે વર્ષીય પીટીસી અને
TET-2 પાસ
1
શ્રી બાબરોલ આશ્રમશાળાવિદ્યા સહાયકસામાજિક વિજ્ઞાનબિન અનામતબી.એસ.સી.એ. બી.એડ
અથવા બે વર્ષીય પીટીસી અને
TET-2 પાસ
1

અરજી મોકલવાનું સ્થળ અને સરનામું : પ્રમુખશ્રી/મંત્રીશ્રી. ભીલ સેવા મંડળ ઠકકરબાપા રોડ દાહોદ તા.જી.દાહોદ – ૩૮૯૧૫૧

છોટા ઉદેપુર આશ્રમશાળા ભરતી

ક્રમઆશ્રમ શાળા નામજગ્યાનુ નામવિષયકેટેગરીલાયકાતખાલી જગ્યા
માધ્યમિક આશ્રમશાળા રૂનવાડશિક્ષણ સહાયકઅંગ્રેજીબિન અનામતબી.એ. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
અપગ્રેડ મા.આશ્રમ શાળા બરોજશિક્ષણ સહાયકગુજરાતીબિન અનામતએમ..એ. બી.એડ
TAT-2 પાસ
1
અપગ્રેડ મા.આશ્રમ શાળા બરોજશિક્ષણ સહાયકસમાજશાસ્ત્રબિન અનામતએમ..એ. બી.એડ
TAT-2 પાસ
1
અપગ્રેડ મા.આશ્રમ શાળા બરોજશિક્ષણ સહાયકહિન્દીબિન અનામતએમ..એ. બી.એડ
TAT-2 પાસ
1
અપગ્રેડ મા.આશ્રમ શાળા બરોજશિક્ષણ સહાયકસમાજશાસ્ત્રબિન અનામતએમ..એ. બી.એડ
TAT-2 પાસ
1
છોટા ઉદેપુર આશ્રમશાળા ભરતી
છોટા ઉદેપુર આશ્રમશાળા ભરતી

સાબરકાંઠા આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી

ક્રમઆશ્રમ શાળા નામજગ્યાનુ નામવિષયકેટેગરીલાયકાતખાલી જગ્યા
ઉતર બુનિયાદી આશ્રમશાળા વાઘપુરશિક્ષણ સહાયકગણિત વિજ્ઞાનસા.શૈ.પ. વર્ગબીએસસી. બી.એડ
TAT-1 પાસ
1
સાબરકાંઠા આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી
સાબરકાંઠા આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી

અગત્યની લીંક

હોમ પેજઅહિં ક્લીક કરો
વધુ અપડેટ માટે whatsapp Group જોઇન કરોઅહિં ક્લીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં ક્લીક કરો
આશ્રમશાળા શિક્ષક ભરતી
આશ્રમશાળા શિક્ષક ભરતી

1 thought on “આશ્રમશાળા શિક્ષક ભરતી: આશ્રમશાળાઓમા TET-TAT પાસ માટે શિક્ષકોની મોટી ભરતી, આ રીતે કરો અરજી”

Leave a Comment

error: Content is protected !!